Logopedický krúžok – Veselý jazýček

Kedy:
25. máj 2024 @ 9:00 – 11:00
2024-05-25T09:00:00+02:00
2024-05-25T11:00:00+02:00
Logopedický krúžok – Veselý jazýček

Pozývame vás na logopedický krúžok pre najmenšie deti, ktorý prebieha pod vedením skúsenej logopedičky. Cieľom stretnutí je hravou formou podporiť rozvoj reči a jazykových schopností u detí predškolského a školského veku, stimulácia porozumenia a všetkých jazykových rovín. Krúžok je vhodný pre deti vo veku cca 2,5-6 rokov, prípadne individuálne, napríklad v prípade odkladu školskej dochádzky. Pri aktivitách budeme používať špeciálne pomôcky, pracovné listy, obrázky, knihy, učebnice, spoločenské a logopedické hry a iné.

 
Aktivity sú zamerané na:
– Rozvoj oromotorických schopností – cvičenie s vatou, vrtuľkami, loptičkami.
– Rozvoj správnej výslovnosti – nácvik jednotlivých hlások pomocou pracovných listov, obrázkov.
– Rozvoj fonematického rozlišovania – rozlišovanie slov, ktoré sa líšia v jednej hláske, napríklad myška – miska.
– Rozvoj fonematického uvedomovania – slabičná analýza, izolácia prvej a poslednej hlásky.
– Tvorba viet a súvetí.
– Rozvoj morfológie – tvorba jednotného a množného čísla, stupňovanie prídavných mien.
– Rozvoj syntaxe – opakovanie viet, tvorba viet.
– Rozvoj sémantických schopností – tvorba nadradených pojmov, ich kategorizácia.
– Rozvoj slovnej zásoby – tvorba gramaticky správnych viet.
– Rozvoj porozumenia – jednokrokové, dvojkrokové a neskôr i viackrokové inštrukcie.
 
Krúžok býva každú sobotu. Deti sú rozdelené do dvoch skupín (od 9.00 a od 10:00) podľa veku a individuálnych schopností.
 
Prihlásiť sa môžete správou na našej FB stránke alebo na kruzky@rukavruke.sk.
 
Odporúčaný príspevok: 5,- EUR/hod.
 
Lektorka: Mgr. Daniela Domjenová
Vyštudovaná logopedička pracovala 5 rokov v Centre špeciálno – pedagogického poradenstva v Bytči ako logopéd. Venovala sa deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, ako aj deťom s rôznymi typmi postihnutia či autizmom. V súčasnej dobe je ešte na rodičovskej dovolenke, popri ktorej však vykonáva aj prednáškovú činnosť či vedie logopedické krúžky.