Stanovy

Vízia, poslanie a ciele činnosti združenia

Vízia združenia

Podporovať rodičov a deti v budovaní vzťahu založenom na vzájomnej úcte a rešpekte. Pozývať rodiny, aby medzi sebou vytvárali komunitu a navzájom sa podporovali.  Poskytovať bezpečný a inšpiratívny priestor, kde sa môžu spolu stretávať, a ktorý podporuje viacgeneračnú komunikaciu.

Poslanie združenia

 1. Poskytovanie komplexných sociálnych, vzdelávacích a komunitných služieb na podporu rodiny a vzájomných vzťahov v rodine
 2. Vytváranie priestoru na vzájomné stretávanie sa rodičov a ich detí
 3. Rozvíjanie rodičovských zručnosti v oblasti výchovy detí, sebarealizácie, tehotenstva
 4. Podpora v náročných životných situáciách

Ciele združenia

 1. Poskytovať poradenstvo, osvetovú činnosť  a vzdelávacie aktivity s podporou odbornej verejnosti
 2. Umožniť neformálne stretnutia, výmenu skúseností a vznik nových priateľstiev medzi rodinami
 3. Pomôcť zmierniť spoločenskú izoláciu rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke
 4. Vytvoriť esteticky príťažlivé a bezpečné prostredie pre deti, v ktorom sa budú uskutočňovať voľné i organizované aktivity zamerané na rozvíjanie pohybových schopností a manuálnych zručností, fantázie a tvorivého myslenia detí
 5. Osveta a poradenstvo v oblasti dojčenia a príprava na pôrod a rodičovstvo
 6. Poskytovanie neformálnych sociálnych služieb pre rodičov s deťmi (krátkodobé opatrovanie deti)
 7. Organizovanie kultúrnych, spoločenských, osvetových a športových podujatí a vzdelávacích aktivít, kurzov, výstav, víkendových pobytov a táborov, záujmových aktivít s cieľom rozvíjať vedomosti a zručnosti
 8. Umožniť rodičom zdravotne postihnutých detí integráciu medzi rodiny s deťmi bez zdravotného postihnutia
 9. Presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva k otázkam životného prostredia, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života
 10. Výkon a podpora dobrovoľníckej činnosti na aktivitách, ktoré sú v súlade s víziou a poslaním združenia
 11. Zameranie na verejno-prospešnú činnosť formou organizovania bazárov, trhov, zriadenia knižnice a videotéky
 12. Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a realizácia publikačnej a vydavateľskej činnosti
 13. Zabezpečenie vzdelávania a stážových pobytov odborníkov a členov združenia ako aj účasti na odborných kongresoch, seminároch, prednáškach a pod.
 14. Získavanie materiálnej a finančnej pomoci na financovanie svojich aktivít a prevádzkovanie samostatnej hospodárskej činnosti k zaisteniu svojich cieľov

Kompletné stanovy ku nahliadnutiu nájdete tu:

Stanovy občianskeho združenia Komunitné centrum Ruka v ruke